Polityka prywatności danych

Zarząd / organ zarządzający COSTA ACTIVA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL (dalej: administrator), przyjmuje maksymalną odpowiedzialność i zaangażowanie w ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie niniejszej polityki ochrony danych, zapewniając ciągłe doskonalenie administratora w celu osiągnięcia doskonałości w odniesieniu do zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1, 04-05-2016), oraz hiszpańskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (ustawa organiczna, szczegółowe przepisy sektorowe i ich przepisy wykonawcze).

Polityka ochrony danych COSTA ACTIVA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL opiera się na zasadzie proaktywnej odpowiedzialności, zgodnie z którą administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie ram regulacyjnych i orzeczniczych regulujących taką Politykę i jest w stanie wykazać to właściwym organom kontrolnym.

W tym sensie administrator będzie kierował się następującymi zasadami, które powinny służyć wszystkim jego pracownikom jako przewodnik i ramy odniesienia w przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Ochrona danych w fazie projektowania: administrator wdraża, zarówno w momencie określania sposobów przetwarzania, jak i w momencie samego przetwarzania, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, mające na celu skuteczne wdrożenie zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz włączenie niezbędnych zabezpieczeń do procesu przetwarzania.
  2. Domyślna ochrona danych: administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla każdego ze szczególnych celów przetwarzania.
  3. Ochrona danych w cyklu życia informacji: środki zapewniające ochronę danych osobowych mają zastosowanie w całym cyklu życia informacji.
  4. Zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość: dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
  5. Ograniczenie celu: dane osobowe są gromadzone w określonych, jednoznacznych i legalnych celach i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
  6. Minimalizacja danych: dane osobowe są adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co niezbędne w związku z celami, dla których są przetwarzane.
  7. Dokładność: dane osobowe są dokładne, a w razie potrzeby aktualizowane; podejmuje się wszelkie uzasadnione działania, aby dane osobowe, które są niedokładne w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane, zostały niezwłocznie usunięte lub poprawione.
  8. Ograniczenie okresu przechowywania: dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane.
  9. Integralność i poufność: dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  10. Informacje i szkolenia: jednym z kluczowych elementów zapewnienia ochrony danych osobowych są szkolenia i informacje przekazywane personelowi zaangażowanemu w przetwarzanie danych osobowych. Podczas cyklu życia informacji, cały personel mający dostęp do danych zostanie odpowiednio przeszkolony i poinformowany o swoich obowiązkach związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych.

Polityka ochrony danych COSTA ACTIVA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL jest przekazywana wszystkim pracownikom administratora danych i udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom.

W związku z tym, niniejsza Polityka Ochrony Danych dotyczy wszystkich pracowników administratora danych, którzy muszą ją znać i przyjąć, uważając ją za swoją własną, każdy członek jest odpowiedzialny za jej stosowanie i weryfikację zasad ochrony danych mających zastosowanie do jego działalności, jak również identyfikację i zapewnienie możliwości poprawy, które uzna za stosowne w celu osiągnięcia doskonałości w odniesieniu do zgodności.

Niniejsza Polityka zostanie poddana przeglądowi przez Zarząd / Ciało Kierownicze COSTA ACTIVA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, tyle razy, ile zostanie to uznane za konieczne, w celu dostosowania, w każdym momencie, do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.