Nota prawna

COSTA ACTIVA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL (dalej “WŁAŚCICIEL”) informuje za pośrednictwem niniejszej Polityki Cookies o stosowaniu urządzeń pamięci masowej i odzyskiwaniu danych w urządzeniach końcowych Użytkowników.

1.- Co to są ciasteczka?

Niniejsza nota prawna reguluje dostęp, nawigację i korzystanie z niniejszej strony internetowej (zwanej dalej “stroną internetową”).

 

 1. PRAWO DO INFORMACJI

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w artykule 10 ustawy 34/2002 z 11 lipca, Usługi Społeczeństwo Informacyjne i Handel Elektroniczny, informujemy, że Witryna jest własnością firmy COSTA ACTIVA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, firmy założonej zgodnie z prawem hiszpańskim, zaopatrzonej w CIF B54223094, zamieszkałej pod adresem AVENIDA ARMADA ESPAÑOLA No. 6, LOCAL.4, (dalej “FIRMA”).

Można się z nami skontaktować poprzez następujący adres e-mail hola@smarthomespain.es, lub jeśli wolisz, telefonicznie +34 966 882 703.

 1. UŻYTKOWNICY

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejszą Informację Prawną oraz, w razie potrzeby, jej zmiany.

 1. KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna może zapewnić dostęp do wielu tekstów, grafik, rysunków, projektów, kodów, oprogramowania, fotografii, muzyki, filmów, dźwięków, baz danych, obrazów, wyrażeń i informacji (dalej “Zawartość”) należących do SPÓŁKI lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. Odpowiedzialność ta obejmuje również rejestrację, która, jeśli jest konieczna, jest wymagana w celu uzyskania dostępu do zawartości Witryny.

Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystania zawartości oferowanej za pośrednictwem Witryny i, tytułem przykładu, ale nie ograniczenia, do niewykorzystywania jej do (i) angażowania się w niedozwolone, nielegalne lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym działania; (ii) powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych właściciela Witryny, jego dostawców lub osób trzecich, (iii) wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA STRONY INTERNETOWEJ

Wszelkie prawa do Treści, projektu i kodu źródłowego niniejszej Witryny, a w szczególności, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie prawa do fotografii, obrazów, tekstów, logo, projektów, znaków towarowych, nazw handlowych, danych zawartych na Witrynie oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej są własnością FIRMY lub osób trzecich, które wyraźnie upoważniły FIRMĘ do ich wykorzystania na jej Witrynie.

W związku z tym oraz na mocy przepisów Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/1996 z dnia 12 kwietnia, który zatwierdza zmieniony tekst ustawy o własności intelektualnej, regulując, wyjaśniając i harmonizując obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, jak również ustawy 17/2001 z dnia 7 grudnia o znakach towarowych oraz przepisów uzupełniających dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, wyraźnie zabrania się reprodukcji, transmisji, adaptacji, tłumaczenia, dystrybucji, komunikacji publicznej, w tym sposobów udostępniania, całości lub części zawartości strony internetowej, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia FIRMY.

SPÓŁKA nie udziela żadnej licencji lub upoważnienia do korzystania z jakichkolwiek praw do własności intelektualnej i przemysłowej lub innej własności lub prawa związanego ze Stroną, i w żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp i nawigacja Użytkowników oznacza zrzeczenie się, przekazanie, licencję lub całkowite lub częściowe przeniesienie takich praw przez SPÓŁKĘ.

Każde wykorzystanie takich treści, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez SPÓŁKĘ, będzie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej i spowoduje powstanie prawnie ustanowionej odpowiedzialności.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

FIRMA oświadcza, że podjęła niezbędne środki, które w ramach jej możliwości i stanu techniki pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie jej Witryny, jak również na brak wirusów i szkodliwych komponentów. SPÓŁKA nie może jednak ponosić odpowiedzialności za: (a) ciągłość i dostępność Treści; (b) brak błędów w wymienionych Treściach lub usunięcie wszelkich wad, które mogą wystąpić; (c) brak wirusów i/lub innych szkodliwych komponentów; (d) szkody spowodowane przez jakąkolwiek osobę, która naruszy systemy bezpieczeństwa FIRMY.

FIRMA może tymczasowo zawiesić, bez wcześniejszego powiadomienia, dostęp do Witryny w celu przeprowadzenia operacji konserwacji, naprawy, aktualizacji lub ulepszenia. Jednakże, gdy tylko okoliczności na to pozwolą, FIRMA poinformuje Użytkownika, z odpowiednim wyprzedzeniem, o planowanym terminie zawieszenia treści.

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkowników Treści zawartych na Stronie Internetowej. W związku z tym FIRMA nie gwarantuje, że ewentualne wykorzystanie przez użytkowników Treści zawartych na Stronie będzie zgodne z niniejszą Notą Prawną, ani że będą oni to robić w sposób staranny.

 1. HYPER LINKI

Witryna może zawierać hiperłącza, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do stron internetowych osób trzecich. SPÓŁKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, informacje lub usługi, które mogą pojawić się na takich stronach, które są oferowane przez SPÓŁKĘ wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie oznaczają jakiejkolwiek relacji, akceptacji lub poparcia pomiędzy SPÓŁKĄ a osobami lub podmiotami posiadającymi takie treści lub właścicielami stron, na których się one znajdują.

 1. PUBLIKACJA KOMENTARZY I OPINII NA STRONIE INTERNETOWEJ

W przypadku, gdy Serwis umożliwia użytkownikom zamieszczanie komentarzy i opinii na stronie (np. poprzez Blog), użytkownicy wyraźnie oświadczają, że wszystkie treści zamieszczone na stronie są ich wyłączną własnością lub posiadają wyraźne upoważnienie właścicieli tych treści, a użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy treści te nie naruszają praw osób trzecich.

Użytkownicy muszą mieć na uwadze, że takie komentarze i opinie nie mogą zawierać wyrażeń nieodpowiednich dla wszystkich odbiorców, nie mogą zawierać treści nieprzyzwoitych lub takich, które nie są uważane za właściwe lub obrażają ogólną wrażliwość.

W szczególności Serwis nie zezwala na:

 1. Publikacje dyskryminujące: W żadnym przypadku nie będą dozwolone publikacje, które są wymierzone w jednostkę i które naruszają zasady prawa do czci, do prywatności osobistej i rodzinnej, do własnego wizerunku oraz godności osoby. Zabronione są wszelkiego rodzaju publikacje o charakterze dyskryminacyjnym, zarówno ze względu na rasę, płeć, religię, poglądy, narodowość, niepełnosprawność, jak i wszelkie inne okoliczności osobiste lub społeczne.
 2. Treści poniżające: Niedozwolone są publikacje zastraszające, zawierające groźby, poniżające lub w jakikolwiek sposób promujące przemoc wobec osoby lub grupy.
 3. Treści reklamowe: Niedozwolone jest wykorzystywanie Witryny internetowej jako środka reklamy, promocji firm, marek lub przedmiotów osobistych, a także pozyskiwanie adresów e-mail, na które mogą być wysyłane niezamówione komunikaty handlowe.
 4. Treści promujące zachowania samookaleczające: Zabronione są wszelkiego rodzaju publikacje promujące spożywanie substancji odurzających, a także te publikacje, których celem jest nakłanianie do zaburzeń odżywiania i samookaleczania.

FIRMA zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i opinii, które mogą zawierać niektóre z wyżej wymienionych treści. Podobnie FIRMA zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu użytkownikowi, który nie zastosował się do postanowień niniejszego paragrafu.

Informujemy również, że użytkownicy, którzy publikują treści na Stronie, udzielają FIRMIE uniwersalnej, nieograniczonej i bezpłatnej licencji na wykorzystanie, dystrybucję, publiczną komunikację, adaptację i reprodukcję tych treści. Dzięki tej licencji THE COMPANY może przekształcać, adaptować i ostatecznie wykorzystywać treści do prawidłowego funkcjonowania Witryny.

 1. MODYFIKACJE

Warunki niniejszej Informacji prawnej będą obowiązywać do czasu ich zmiany, a FIRMA może dokonać tych zmian, o czym poinformuje Użytkownika.

FIRMA może usunąć, dodać lub zmienić zarówno zawartość, jak i sposób, w jaki jest ona umieszczona lub przedstawiona. Za obowiązujące uważa się warunki, które są opublikowane w momencie, w którym użytkownik wchodzi na Stronę FIRMY.

 1. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki podlegają prawu hiszpańskiemu. W przypadku konfliktu, strony poddają się sądom i trybunałom odpowiadającym miejscu zamieszkania FIRMY, chyba że prawo wyraźnie przewiduje inną jurysdykcję.